ALGEMENE VERKOOPSVOGRWAARDEN

1. Alleen onze verkoopsvoorwaarden zij toepasselijk met uitsluiting van de door onze klanten eenzijdig gestelde algemene of bijzondere voorwaarden.

2. Onze offerten zijn vrijblijvend. Hoewel onze leveringstermijnen ter goeder trouw aangegeven worden, zijn zij slechts aanwijzend. zodat wij daardoor niet gebonden zijn. waarbij om het even welke vertraging bij de levering in geen geval aanleiding kan geven tot hetzij de vernietiging van dc koop, hetzij het vorderen van schadevergoeding.

3. Aangezien de tarieven en prijzen niet proportioneel zijn met de interesten ter zake kan onze maatschappij geen enkele verantwoordelijkheid opnemen inzake de resultaten en gevolgen van de werken en leveringen die ons zijn toevertrouwd. Onze klanten erkennen dat onze maatschappij vrijgesteld is van elke verantwoordelijkheid en verbind: er zich toe dat ze onze maatschappij nooit zullen verdagen of in gebreke stellen. meer bepaald in geval van defekt aan motor. materiaal of eender welke schade. vertraging. brand. ongeval t of schade aan materiaal tijdens de uitvoering. prestatie of transport. Evenwel. onze verantwoordelijkheid reikt niet verder dan de gratis vervanging van onze prestatie. en dit tijdens een periode die gelijk is met de periode van het defekt. de schade of de vertraging. Deze clausules van niet-verantwoordelijkheid zijn absoluut voorrang gevend en vormen het wezen van het kontrakt dat ingeval van niet naleving. onze maatschappij niet zou hebben aanvaard. De clausules mogen geen enkele uitzondering bevatten zelfs indien er tegenstrijdige bepalingen opgesomd zijn in sommige stukken die ons zouden worden toegezonden door sommige klanten. Het feit dat deze werken of leveringen ons worden toevertrouwd. houdt een aanvaarding in, zonder beperking van de algemene voorwaarden en in bijzonder van deze clausules.

4. De zendingen reizen altijd voor risico van de bestemmeling, Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor vertraging. manco of averij. die de bestemmeling door de vervoerder moet laten constateren met kennisgeving van zijn voorbehoud klachten. Dit blijft geldig zelfs wanner wijzelf de vervoerder en het vervoermiddel hebben aangeduid.

5. Alle klachten. zowel wat de waren als onderhavige faktuur betreft. moeten binnen de acht dagen na ontvangst worden ingedient door aangetekende brief. Deze termijn wordt gestipuleerd op straffe van niet ontvankelijk verklaring.

6. Onze vertegenwoordigers 7ijn niet bevoegd om gelijk welk bedrag in onze naam te innen.

7. De waarborgsvoorwaarden beperken zicht tot degene. die op de waarborgcertifikaten hij de toestellen gevoegd vermeld. zoals de fabrikant ze heeft bepaald. en behalve verkeerd gebruik of nalatigheid vanwege de koper.

8. De acceptatie van wissels rit andere handelspapieren geeft geen aanleiding tot schuldvernieuwing.

9. Onze rekeningen zijn betaalbaar te Brussel. kontant en zonder disconto. tenzij hierover. uitdrukkelijk en schriftelijk. anders overeengekomen werd.

10. De geleverde waren blijven eigendom van de verkoper totdat de koper ze volledig betaald heeft.

11. Bij gebreke van vereffening van een faktuur op de aangegeven vervaldag. in geval van protest. behouden wij ons het recht voor de volledige betaling van onze vorderingen. met inbegrip van degene. die nog niet zijn vervallen. op te eisen. aangezien de wanbetaling of het protest de door ons verleende betalingstermijnen te niet maakt.

12. Door uitblijven van betaling op de vervaldag van een faktuur loopt van rechtswege een interest wegens verzuim van 12% 's jaars en wordt het opeisbare bedrag van de betreffende rekeningen. zonder voorafgaande aanmaning. forfaitair en onverminderbaar met 20% met een minimum van 200 € - als schadevergoeding verhoogd.

13. Belastingen : Alle belastingen. B.T.W. inbegrepen zijn voor rekening van de koper. Onze prijzen zijn steeds voorgelegd B.T.W. niet inbegrepen.

14. Voor alle betwistingen zijn alleen bevoegd de rechtbanken van Brussel. resp. her Vredegerecht van het kanton waar onze maatschappelijke zetel is gevestigd.